Hier vind je alle informatie over het laten zetten van oorgaatjes

Privacybeleid

Databeveiliging en privacy-beleid

Het beschermen van uw privacy is belangrijk voor Studex Benelux BVBA. Daarom informeren wij u hierbij over ons privacy beleid.

Over het algemeen is het gebruik van deze website van Studex Benelux BVBA mogelijk zonder enig gebruik van persoonlijke gegevens; Als een betrokkene via onze website speciale zakelijke services wil gebruiken, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor dergelijke verwerking bestaat, verkrijgen we doorgaans toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) van een betrokkene moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de nationale voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Studex Benelux BVBA. Door middel van deze gegevensbescherming en privacyverklaring, wil onze onderneming u informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen hierbij geïnformeerd over de rechten die zij hierbij hebben.

Opmerking over gegevensoverdracht via internet

Hoewel Studex Benelux BVBA tal van technische en organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt te waarborgen, is het belangrijk om u erop te wijzen dat datatransmissies via internet (bijv. via e-mailcommunicatie) beveiligingslacunes kunnen hebben en niet volledig kunnen worden beschermd tegen toegang door derden. Daarom is elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, bijvoorbeeld telefonisch.

Opmerking over het commercieel gebruik van contactgegevens van deze website
Het gebruik van contactgegevens van deze website voor commerciële advertenties is uitdrukkelijk verboden, tenzij Studex Benelux BVBA zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven of tenzij vooraf een zakelijke relatie is aangegaan. Studex Benelux BVBA en alle personen en entiteiten die op deze website worden genoemd, zijn het niet eens met commercieel gebruik en / of openbaarmaking van hun gegevens.

Opmerking over de gebruikte terminologie

In deze privacyverklaring van Studex Benelux BVBA gebruiken we de volgende termen volgens de AVG:

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde, of identificeerbare natuurlijke persoon. Wil er sprake zijn van persoonsgegevens dan moeten de gegevens allereerst betrekking hebben op een persoon. Gegevens hebben alleen betrekking op een natuurlijke persoon wanneer deze geïdentificeerd is of identificeerbaar is.

Een betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de gegevens betrekking hebben.

Een verwerking is volgens de verordening elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens. Veel voorkomende bewerkingen zijn verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen en vernietigen.

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat betrokkenen de mogelijkheid krijgen om de verwerking van hun persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’.

Profilering (profiling) is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Op basis van deze profielen kunnen vervolgens (geautomatiseerde) individuele besluiten worden genomen, zoals bijvoorbeeld het verlenen van krediet door een financiële instelling.

Pseudonimisering heeft als doel het verhullen van iemands identiteit voor derden. Bij pseudonimisering worden identificerende gegevens gescheiden van niet-identificerende gegevens en vervangen door kunstmatige identificatoren.

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (een bedrijf, een stichting, een overheidsorgaan enzovoorts) die alleen of tezamen met anderen het doel en de middelen vaststelt voor de verwerking.

Een verwerker is iemand die ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat hij of zij aan diens rechtstreekse gezag onderworpen is.

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze derden zijn of niet. Overheidsinstanties die in het kader van een bepaald onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen in overeenstemming met de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

Een derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie die niet de betrokkene, controller, verwerker en personen is die, onder het directe gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking of de verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Toestemming – Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven. Om te spreken van geldige toestemming, moet de toestemming aan een aantal voorwaarden voldoen. Ten eerste moet de toestemming vrij gegeven zijn. Ten tweede moet toestemming specifiek zijn en geïnformeerd. Tenslotte moet toestemming ondubbelzinnig zijn.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Studex Benelux BVBA
Horizonlaan 17
3600 Genk
België
Telefoon: +32-89-712902
E-mail: administration@studex.be
Website: oorgaatjes.info 

Contact opnemen via deze website

Als een betrokkene op vrijwillige basis contact met ons opneemt via e-mail of een contactformulier op deze website, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden doorgegeven verwerkt door Studex Benelux BVBA. Dergelijke persoonlijke gegevens worden opgeslagen met het doel om de aanvraag te verwerken of om contact op te nemen met de betrokkene, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van het verzoek. Door zijn of haar informatie over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer) te verzenden, gaat de betrokkene ook ermee akkoord dat we hem of haar via dit communicatiekanaal kunnen contacteren om te reageren op de gestelde vraag.

Voor het verwerken en beantwoorden van de vraag van de betrokkene kan de verantwoordelijke ervoor kiezen om de persoonsgegevens van de betrokkene over te dragen aan een verwerker. Als voorbeeld kan de verantwoordelijke de adresinformatie van de betrokkene overdragen aan een pakketdienst met als doel het leveren van een prijs van een tekening of wedstrijd waaraan de betrokkene op vrijwillige basis heeft deelgenomen.

Cookies

Deze website van Studex Benelux BVBA maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via een webserver naar de webbrowser van de gebruiker worden verzonden en op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Veel websites en servers gebruiken cookies. Sommige cookies zijn zogenaamde “sessiecookies:” Ze worden weer verwijderd zodra de browser is gesloten. Andere zijn zogenaamde “permanente cookies:” Ze blijven op het apparaat en staan ​​de bezochte website of server toe om de individuele browser van de gebruiker te herkennen bij zijn of haar volgende bezoek. Met een unieke identificatie (“cookie-ID”) kan de browser van de betrokkene worden onderscheiden van andere en worden geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kunnen we deze website gebruiksvriendelijker maken en onze informatie en diensten voor onze gebruikers optimaliseren. Met zijn of haar individuele browserinstellingen kan de betrokkene het gebruik van cookies regelen voor de websites die hij bezoekt. De betrokkene kan bijvoorbeeld het instellen van cookies via onze website weigeren of reeds ingestelde cookies verwijderen. Dit is mogelijk in alle populaire webbrowsers. Als de betrokkene het gebruik van cookies weigert, kan hij of zij mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

Deze website van Studex Benelux BVBA verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kan zijn:

 • de gebruikte browsertypen en -versies
 • het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem
 • de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (“verwijzers”)
 • de geraadpleegde pagina’s op onze website
 • de datum en tijd van toegang tot de website
 • een internet protocol adres (IP adres)
 • de internetprovider van het toegangssysteem
 • alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze IT-systemen

Deze algemene gegevens en informatie worden door Studex Benelux BVBA niet gebruikt om  conclusies te trekken over de betrokkene. Deze informatie wordt veeleer gescheiden van alle persoonlijke gegevens van een betrokkene opgeslagen en dient de volgende, voornamelijk statistische, doeleinden:

 • de inhoud van onze website correct leveren
 • optimalisatie van de inhoud van onze website
 • zorgen voor de levensvatbaarheid op lange termijn van onze IT-systemen en web-infrastructuur
 • rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een aanval op onze IT-systemen en / of op verzoek

Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt toegestaan in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Rechten van de betrokkene

Recht van bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te verkrijgen dat persoonsgegevens over hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met ons.

Recht van toegang

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de voor de verwerking verantwoordelijke kosteloos informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de betrokken categorieën persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • waar mogelijk de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen
 • het bestaan ​​van het recht om bij de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie of het wissen van persoonsgegevens te verzoeken, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene, of bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking
 • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan
 • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede de betekenis en beoogde gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Wanneer dit het geval is, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met ons.

Recht op rectificatie

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om onverwijld de rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, bij de voor de verwerking verantwoordelijke te bewerkstelligen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met ons.

Recht op vergetelheid (het recht om vergeten te worden)

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van de verwerkingsverantwoordelijke het wissen van persoonsgegevens die hem of haar betreffen onverwijld te verkrijgen, en de verwerkingsverantwoordelijke  is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • De betrokkene trekt de toestemming waarmee de verwerking heeft plaatsgevonden in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrondslag is voor de verwerking.
 • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene het wissen van door Studex Benelux BVBA opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met ons. Studex Benelux BVBA moet er dan onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt voldaan.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge artikel 17, lid 1, verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, inclusief technische maatregelen, om andere controllers die de persoonsgegevens verwerken die de betrokkene heeft verzocht door dergelijke controllers te verwijderen van koppelingen naar of kopie of replicatie van die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Studex Benelux BVBA zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

Recht op beperking van verwerking

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om van verwerkingsverantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de controller in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar deze worden door de betrokkene vereist voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerker voorrang hebben op die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door Studex Benelux BVBA opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met ons. Studex Benelux BVBA regelt dan zo spoedig mogelijk de beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om de hem betreffende persoonsgegevens die aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht die gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te maken zonder de verantwoordelijke voor de verwerking waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt, te belemmeren, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of een overeenkomst op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, en de verwerking gebeurt met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking niet nodig is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het openbaar belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de voor de verwerking verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere te laten doorgeven, indien dit technisch haalbaar is en wanneer het  de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

Om het recht op overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met Studex Benelux BVBA.

Het recht op betwisting

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, die gebaseerd is op punt (e) of (f) ) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Studex Benelux BVBA zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische conclusies.

Als Studex Benelux BVBA persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerkt, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar voor dergelijke marketing betreffen. Dit geldt voor profilering voor zover het gerelateerd is aan dergelijke direct-marketing. Als de betrokkene bezwaar heeft tegen Studex Benelux BVBA voor de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Studex Benelux BVBA de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, op grond van redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die hem of haar betreffen door Studex Benelux BVBA voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met Studex Benelux BVBA. Bovendien is de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en niettegenstaande Richtlijn 2002/58 / EG, om zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever is toegekend om niet het voorwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen in verband met hem of haar met zich meebrengt, of op dezelfde manier van invloed op hem is, zolang de beslissing:

 • niet noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of
 • niet is toegestaan volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en die ook passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, of
 • niet is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing

 • noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of
 • gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene,

zal Studex Benelux BVBA passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, althans het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wenst uit te oefenen, kan hij of zij op elk moment rechtstreeks contact opnemen met Studex Benelux BVBA.

Het recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke betrokkene heeft het recht dat door de Europese wetgever wordt verleend om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op enig moment rechtstreeks contact opnemen met Studex Benelux BVBA.

Gegevensbescherming voor applicaties

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige elektronische documenten, zoals e-mail, indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de gegevensbeheerder een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager afsluit, worden de aanvraagdocumenten automatisch twee maanden na kennisgeving van het weigeringsbesluit gewist, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke tegen het wissen zijn. Andere legitieme belangen in deze relatie zijn, b.v. een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics met Anonimiserings-functie)

Op deze website heeft de controller het onderdeel van Google Analytics geïntegreerd met de anonimiserings-functie. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke (sub-) pagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een (sub-) pagina was bekeken. Webanalyses worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse van internetreclame.

De exploitant van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, U.S.A.

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de controller de functie “_gat._anonymizeIp” of een functie die hetzelfde bewerkstelligt met een andere naam in een andere versie van het programma. Met behulp van deze functie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat naar de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens naar Google via het Google Analytics-onderdeel voor analysedoeleinden. In de loop van deze technische procedure verwerft Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisies te treffen.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden dergelijke persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonlijke gegevens die via deze technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het instellen van cookies via onze website op elk moment voorkomen door middel van zijn of haar individuele browserinstellingen en zo permanent het instellen van cookies weigeren. Dergelijke browserinstellingen zouden ook voorkomen dat Google Analytics een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via de webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Daarnaast heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om dergelijke gegevens te voorkomen. Voor dit doel moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over de bezoeken van websites naar Google Analytics kunnen worden verzonden. De installatie van de browser-invoegtoepassing wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing voor de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die te wijten is aan het competentiegebied van de betrokkene, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 lid 1 onder a)  AVG dient als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming voor een specifiek verwerkingsdoel verkrijgen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals het geval is, bijvoorbeeld wanneer verwerkingen nodig zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 onder b) AVG. 

Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingshandelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van onderzoeken met betrekking tot onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonlijke gegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 onder c) AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou zijn geraakt in ons bedrijf en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie zouden moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 lid 1 onder d) AVG. Ten slotte zouden de verwerkingshandelingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovenvermelde rechtsgronden vallen, indien verwerking noodzakelijk is voor de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, tenzij deze belangen door de belangen worden geschonden of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. De wetgever was van oordeel dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een cliënt van de verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2 AVG).

De legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 onder f) van de AVG is ons legitieme belang het uitvoeren van onze activiteiten ten gunste van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.

Periode waarvoor de persoonlijke gegevens worden opgeslagen

De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonlijke gegevens te bepalen, is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang dit niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

Verstrekking van persoonlijke gegevens als wettelijk of contractueel vereiste; Benodigde vereisten om deel te nemen aan een contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonlijke gegevens te verstrekken; Mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk vereist is (bijvoorbeeld belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijvoorbeeld informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een contract noodzakelijk zijn dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met ons. Wij lichten de betrokkene toe of het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacy beleid is opgesteld door de juridische afdeling van Studex of Europe GmbH en waar nodig aangepast door Studex Benelux BVBA. Het maakt gebruik van zowel de inhoud van de AVG als de inhoud gebaseerd op de Privacy Policy Generator van DGD – Your External DPO die is ontwikkeld in samenwerking met RC GmbH, die gebruikte computers verkoopt, en de Duitse advocaten van WBS-LAW.

Zo blijven we in contact

twitter Volg ons op Twitter.

Studex FanClub Benelux Like ons op Facebook.

Pinterest Bezoek ons op on Pinterest.

Studex Europe Instagram Volg ons op Instagram.

YouTube Bekijk onze video’s op YouTube.

email Stuur ons een bericht.

@StudexBenelux op Twitter

Zo eenvoudig gaat het

Preview van Ear Piercing met Studex® video

Studex video on YouTube